Algemene voorwaarden

Zeevonk Communicatie

Artikel 1: Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Joke Bart, h.o.d.n. Zeevonk Communicatie, ingeschreven bij de KvK Leeuwarden onder nummer 71037942 , verder te noemen Zeevonk en een Opdrachtgever.
2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Zeevonk werkzaam is, wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Zeevonk aansprakelijk is of kan zijn.

 Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van Zeevonk  zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 Artikel 3: Honorering en andere kosten
De honorering berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een communicatieproject worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
De opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt  in het kader van een overeenkomst rechtstreeks aan de betreffende derde partij voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Zeevonk dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks verzonden. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
Zeevonk zal een verantwoording van uren en kosten bijhouden en deze op verzoek van de Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt niet wanneer op basis van vaste vergoeding wordt gewerkt.
 
Artikel 4: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn  is overeengekomen.
2. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de Opdrachtgever  in verzuim en aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6: 119a BW.
3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 Artikel 5: Verrekening
De Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan Zeevonk te verrekenen met een vordering op Zeevonk.

Artikel 6: Auteursrecht
De communicatieplannen, -modellen, -technieken, -strategieën en -middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en die in het advies of plan van aanpak zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Zeevonk Communicatie. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van Zeevonk Communicatie. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend.

Artikel 7: Termijn
Een opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd heeft - tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft - slechts een indicatieve strekking.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal de Opdrachtgever hierover mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd.
Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal worden aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst gevolgen heeft voor de hoogte van het vaste honorarium.
Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Zeevonk Communicatieadvies. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Zeevonk deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 9: Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen indien de samenwerking niet verloopt zoals voorzien.
2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zeevonk dan zal er in overleg met de Opdrachtgever de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden worden gefaciliteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zeevonk extra kosten met zich meebrengt, worden deze in onderling overleg vastgesteld en aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: Overmacht
1. Als overmacht heeft, naast het bepaalde in art. 6:75 BW, ook te gelden iedere situatie dat een tekortkoming van Zeevonk in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet kan worden toegerekend aan Zeevonk  in geval van een van de wil van Zeevonk onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid  niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties aan de zijde van derden, stroomstoringen en computervirussen.
2. In geval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel worden de verplichtingen van Zeevonk opgeschort. Eerst na 30 dagen hebben beide partijen het recht om een overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zeevonk is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Zeevonk als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel zou genieten.

 Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Zeevonk is uitsluitend aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.       
2 Iedere aansprakelijkheid van Zeevonk is beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Zeevonk aan de Opdrachtgever in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van €25.000,- (vijfentwintigduizend euro).
3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Zeevonk  voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zeevonk of zijn leidinggevende ondergeschikten.
4. De aansprakelijkheid voor gederfde winst, gederfde omzet en gemiste kansen is uitgesloten.

 Artikel 12: Vrijwaringen
De Opdrachtgever vrijwaart Zeevonk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13: Verval
Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever jegens Zeevonk, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra de periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of  redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 14: Geheimhouding
1. Ieder der partijen zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij  waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen treffen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.
2.De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen van deze overeenkomst.

 Artikel 15: Diverse onderwerpen
1. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen.
3.Zeevonk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden tussen partijen na toezending, tenzij de Opdrachtgever  binnen 14 dagen na toezending van de gewijzigde voorwaarden hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

 Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen Zeevonk en de Opdrachtgever  is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, onverminderd het recht van Zeevonk om geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.